Privacyverklaring Martens Glas

ALGEMEEN

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website www.martensglas.be en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Martens Glas Design BV als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Industriezone “De Kluis”, Putten 48, 2320 Hoogstraten met ondernemingsnummer BE 0465.481.818.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor Martens Glas. Daarom stellen we alles in het werk op deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. In hoofde van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website www.martensglas.be, zal Martens Glas steeds optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Meer concreet zal Martens Glas de persoonsgegeven steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Martens Glas de passende technische en organistatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 29 juni 2023. Martens Glas behoudt zich het recht om deze privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal ook haar bezoekers hier van op de hoogte brengen. Voor meer informatie kan u zich steeds wenden tot het Martens Glas Data Protection Team via info@martensglas.be.

PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, e-mailadres en IP-adres.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Martens Glas zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Rechtsgrond: verwerken van uw vraag via het contactformulier, per mail, telefonisch of via social media.

 • Gerechtvaardigd belang: om een antwoord te kunnen bieden op uw vragen, om u te informeren met behulp van periodieke nieuwsbrieven, om interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie te verbeteren.

 • Direct marketing doeleinden: om u te kunnen voorzien van individuele communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties.

 • Toestemming: profilering door middel van een cookie die uw onlinegedrag en voorkeuren analyseren.

AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier bezorgen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Martens Glas weerhoudt zich het recht om de persoonsgegevens te anonimiseren en bijgevolg zo over te maken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Martens Glas zal het nodige doen om de persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is voor de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. In dat geval zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk stop te zetten.

WELKE RECHTEN KAN U ALS BETROKKENE UITOEFENEN?

U heeft als betrokkene het recht op inzage tot alle persoonsgegevens die Martens Glas over u verwerkt. U heeft eveneens als betrokkene het recht op rectificatie te vragen over persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, bent u steeds in de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met ons Data Protection Team op info@martensglas.be.

U heeft als betrokkene het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het kader van de doeleinden van deze privacyverklaring. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend als Martens Glas door een andere wettelijke bepaling gehouden is deze persoonsgegevens verder te verwerken.

Als u de bovenstaande rechten van de betrokkene wilt uitoefenen of als u verder nog vragen zou hebben, kan u steeds contact opnemen via info@martensglas.be. Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen zal u zich wel steeds ten gepaste wijze moeten identificeren. Dit gaat als u uw verzoek bijvoorbeeld stuurt vanaf het e-mailadres dat reeds bij ons bekend is.

Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw verzoek,  kan u steeds klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.privacycommission.be.

MARTENS GLAS BV
Putten 48
2320 Hoogstraten
Tel: +32 3 303 96 00
Mail: info@martensglas.be

Sluitingsdagen 2024

 • 23 december ’23 t/m 7 januari ’24
 • 1 april & 2 april
 • 1 mei
 • 9 mei & 10 mei
 • 20 mei
 • 20 juli t/m 11 augustus (zomervakantie)
 • 15 augustus & 16 augustus
 • 1 november
 • 11 november
 • 21 december ’24 t/m 5 januari ’25
spontaan solliciteren bij Martens Glas Hoogstraten
spontaan solliciteren bij Martens Glas Hoogstraten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van de glansrijkste weetjes en onze laatste realisaties.

Stel uw vraag

Offerte aanvragen

Wenst u een montage?
Is uw woning ouder als 10 jaar?