Algemene voorwaarden Martens Glas

Algemene verkoopsvoorwaarden Martens Glas Design bv – Martens Glas

1. Voorwerp van de offerte

1.2. De totaalprijs is de totale prijs van de in onze offerte voorziene leveringen en werken. Deze totaalprijs is geen vastgesteld bedrag tenzij uitdrukkelijk anders werd gesteld. De werkelijke geleverde of geplaatste hoeveelheden kunnen worden verrekend volgens de aanvaarde eenheidsprijzen. Vermits deze eenheidsprijzen slechts gelden voor de specificaties en hoeveelheden in de offerte, houden wij daarbij echter rekening met de eigenlijke invloed die de wijziging van de hoeveelheden heeft op onze kosten. De na deze verrekening vastgestelde prijs is de eindprijs van de overeenkomst, die bedoeld wordt in 2.5.1. Bovendien zal de klant ons vergoeden voor de verloren winstkans zodra de minwerken na verrekening met de meerwerken 20% van de totaalprijs overstijgen. In dat geval en bij toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek wordt onze te vergoeden winst forfaitair begroot op 10% van de totaalprijs.

1.3. Onze prijzen bevatten niet de door de klant verschuldigde btw . De gevolgen van wijzigingen in de btw reglementering zijn hem ten laste.

1.4. Ze betreffen de levering op de gelijkvloerse verdieping van vlakke, rechthoekige ruiten zonder bewerkingen. Het reinigen van de ruiten is niet inbegrepen.

1.5. Het afvoeren van glas- of ander afval van de klant is ons niet ten laste.

1.6. Zo de montage niet in een doorlopende fase kan gebeuren, worden de bijkomende verplaatsingen en kosten aangerekend.

1.7. Tenzij uitdrukkelijk anders werd gesteld, gelden onze prijzen niet voor herstellingen of vervangingen.

1.8. Zelfs wanneer een absoluut vast bedrag is overeengekomen, zal het akkoord van de partijen over de bestelling en de prijs van bijkomende werken of van andere wijzigingen in de bestelling, steeds met alle middelen bewezen kunnen worden, met name ook via de aan de klant gestuurde orderbevestiging die niet schriftelijk werd weersproken.

2. Bijzondere verplichtingen van de klant

2.1. De klant stelt op de plaats van de werken kosteloos en op zijn verantwoordelijkheid ter beschikking: een lokaal dat gemakkelijk toegankelijk is en geschikt voor materiaalopslag, de nodige elektrische stroom en sanitaire installaties voor ons personeel.

2.2. De klant zorgt ervoor dat de ramen en de deuren afgesteld zijn en voorzien van eventuele glaslatten vóór het plaatsen der ruiten wordt begonnen en dat de sponningen en de glaslatten conform zijn aan de technische regels vastgesteld in de documenten vermeld in artikel 4. Anders worden, na akkoord van de partijen, de toepassingswerken in regie uitgevoerd.

3. Maten

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd gesteld, worden alle maten, door wie ook meegedeeld, geacht fabricagematen te zijn, waarbij de eerste afmeting de breedte aangeeft en de tweede de hoogte. Voor bedrukt glas wordt de richting van het motief steeds geacht verticaal te zijn.

3.2. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor de door ons genomen maten op definitief geplaatste en afgewerkte ramen, openingen en elementen allerhande, die na opmeting in geen geval mogen worden gewijzigd.

3.3. De afmetingen worden berekend overeenkomstig de norm NBN B 06001. Zij worden afgerond tot de volgende hele cm. De eenheidsoppervlakten worden afgerond tot de volgende m² met een minimum van 0,50 m² per ruit. Elke ruit van onregelmatige vorm wordt volgens de kleinst omschrijvende rechthoek berekend.

4. Uitvoering

4.1. Wij voeren onze werken en leveringen uit volgens de technische regels van de STS 38 (Spécifications Techniques / Technische Specificaties van het vroegere Nationaal Instituut voor de Huisvesting), van aflevering 22 van het algemeen bestek voor privé-werken (opgesteld door het W.T.C.B., de F.A.B. en de N.C.B.) en de technische voorlichtingen TV 113 en 176 en hun addenda en nieuwe uitgaven (uitgegeven door het W.T.C.B.). Deze documenten liggen op ons kantoor ter inzage.

5. Termijnen van levering of uitvoering

5.1. Voor laattijdige levering of uitvoering zijn wij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 3/10.000ste van de eindprijs van de overeenkomst, per kalenderdag vertraging nadat wij in gebreke werden gesteld. Vermits we slechts indicatieve termijnen kunnen aanbieden, is enkel vergoeding verschuldigd voor het deel van de vertraging dat 20% van de oorspronkelijke termijn overschrijdt. De schadevergoeding kan maximaal oplopen tot 20% van de eindprijs.

5.2. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen of die ons dwingt tijdelijk of definitief onze werken stil te leggen, wordt als overmacht beschouwd (bij het in gebreke blijven van onze leveranciers ongevallen, oorlogen, staking of lock-out, slecht weer en de gevolgen daarvan). Dit brengt van rechtswege de gelijkwaardige verlenging met zich mee van de oorspronkelijke termijn, desgevallend rekening houdend met de tijd nodig om de werken weer op te starten.

6. Aanvaarding der materialen en oplevering der werken

6.1. De klant aanvaardt als methode en toleranties voor de kwaliteitsbeoordeling, deze van onze leverancier en, bij gebrek aan enig document terzake, deze van de STS 38. Deze toleranties betreffen met name de afmetingen, dikte, effenheid, kleurschakeringen, optische kwaliteit en fouten in het uitzicht en aan de randen van de geleverde materialen.

6.2. Zo bij de werken of leveringen een architect, een ontwerper of toezichter betrokken is, wordt deze beschouwd als door de bouwheer gemandateerd om hem in alle contacten met ons ten volle te vertegenwoordigen.

6.3. Zowel bij verkoop als bij aanneming keurt de klant zelf of via zijn lasthebber of één van zijn aangestelden de materialen bij hun levering. Zo geen opmerkingen werden genoteerd op de leveringsbon, geldt dit als stilzwijgende aanvaarding van de materialen. De datummelding op de leveringsbon verbindt de klant tenzij tegenbewijs. Echter, zo de klant noch zijn lasthebber of aangestelde door overmacht bij de levering aanwezig konden zijn, zijn de materialen pas aanvaard zo de klant de volgende dag niet aangetekend opmerkingen heeft verstuurd. Bewerking of plaatsing van materialen geldt niettemin steeds als aanvaarding.

6.4. Bij aanneming houdt de klant bovendien een enige oplevering van de werken binnen acht kalenderdagen na hun beëindiging, en dit zonder voorafgaandelijke vraag daartoe van de aannemer. Zo in die termijn niet schriftelijk een opmerking werd verzonden, wordt de oplevering geacht stilzwijgend verkregen te zijn.

6.5. Wij kunnen de aanvaarding en de oplevering vragen per afzonderlijke post of fase van leveringen of werken.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Bij contractuele wanprestaties en bij onrechtmatige daden begaan ter gelegenheid van de uitvoering van deze overeenkomst zijn wij slechts aansprakelijk voor ons opzet, voor onze tekortkomingen en deze van onze aangestelden en lasthebbers, en voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormen.

7.2. Zowel voor contractuele schade als voor schade uit onrechtmatige daad wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de dekking die onze verzekering biedt.

7.3. Indien wij een materiaal van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type of nog een bepaald uitvoeringsproduct moeten gebruiken, ondanks ons gemotiveerd voorbehoud, zijn wij niet aansprakelijk voor de gebreken die van deze keuze het gevolg zijn.

7.4. De overdracht van het risico van het beschadigd raken of teniet gaan van de materialen en de werken (artikelen 1788 tot 1790 van het Burgerlijk Wetboek) gebeurt voor de materialen naarmate ze worden geleverd en voor de werken naarmate ze worden uitgevoerd. Echter, wanneer bij maakwerk de klant ons het te bewerken materiaal ter beschikking stelt of overdraagt, blijft hij dit risico dragen. Zo het risico zich voordoet zullen wij slechts voor het geleverde werk vergoed worden.

7.5. Gedurende de periode van één jaar na de oplevering waarborgen wij de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering op grond daarvan is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de klant kennis kreeg van het gebrek.

7.6. Zo producenten of leveranciers een waarborg bieden die ruimer is dan de onze, verbindt deze slechts deze producenten of leveranciers en is zo ons niet tegenstelbaar. Zo een volume slechts onder hun waarborg vervangen wordt, zijn de kosten van de werken ten laste van de klant, die voor de vergoeding daarvan de producent of de leverancier moet aanspreken.

8. Facturatie

8.1. De klant aanvaardt de vermeldingen op de factuur inzake de prijzen en de opmetingen zelfs zo deze niet tegensprekelijk gebeurden, zo hij daarover niet binnen de vijftien kalenderdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven opmerkingen stuurt.

8.2. Bij uitstel van levering of plaatsing om redenen die ons niet aanrekenbaar zijn, draagt de klant de kosten die dit uitstel meebrengt, en worden risico’s (zie 7.4.) tijdens de periode van uitstel aan hem overgedragen. De materialen worden hem onmiddellijk en integraal gefactureerd en moeten op de normale vervaldag betaald zijn.

9. Betaling

9.1. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als waarborg.

9.2. Facturen moeten contant betaald worden te Meer. Deze betaling moet onmiddellijk gebeuren, tenzij schriftelijk een latere vervaldag overeengekomen is.

9.3. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling over het verschuldigde bedrag verwijlintresten aangerekend, ten bedrage van 1% per maand of begonnen maand na de vervaldag. Bovendien kunnen wij zonder ingebrekestelling de uitvoering van deze overeenkomst en van alle andere overeenkomsten met dezelfde klant opschorten.

9.4. Zo de klant in gebreke blijft te betalen gedurende acht dagen na zijn ingebrekestelling, wordt hem door de administratiekosten een forfaitaire vergoeding aangerekend van 12% over het verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 €. Tevens worden alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.

9.5. Bij ernstig verlies van de kredietwaardigheid van de klant (faillissement, aanvraag bij gerechtelijk akkoord of schuldregeling, bankroet, in vereffeningstelling, … of de dreiging daarvan) worden alle nog niet vervallen facturen opeisbaar, en kunnen wij de overeenkomst ontbinden, tenzij de klant voor de verdere uitvoering van de overeenkomst een voldoende betalingsgarantie vanwege een kredietinstelling aflevert. Niettegenstaande de ontbinding zullen de som van de betaalde voorschotten enerzijds, en de som van de uitgevoerde leveringen en werken, onze kosten en onze schade (met inbegrip van de verloren winstkans) anderzijds, uit hoofde van dit artikel gecompenseerd worden.

9.6. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom, en mogen wij ze weer losmaken en terugnemen, tot de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft. Tot dan is de klant slechts bewaarnemer van de materialen.

10. Geschillen

10.1.De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

10.2.Ten aanzien van geschillen inzake interpretatie en uitvoering van de overeenkomst die mogelijk mochten ontstaan tussen ons en de klant, is steeds de rechtbank van onze woonplaats/maatschappelijke zetel bevoegd.

11. Bijzondere clausules

Onze offerte verbindt ons gedurende 60 kalenderdagen na datum van haar ondertekening. Evenwel, tot ontvangst van de bestelling kunnen wij deze offerte intrekken of wijzigen op grond van nieuwe omstandigheden die niet louter van onze wil afhankelijk zijn, bijvoorbeeld zo de uitvoering van intussen gesloten andere overeenkomsten de uitvoering van het voorwerp van deze offerte zou hinderen. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de toepassing van de algemene voorwaarden met uitsluiting van elke andere bepaling die niet uitdrukkelijk overeengekomen werd en schriftelijk op de bestelbon genoteerd werd. Gezien de kwetsbaarheid van glas en van glaswerken zijn enige strikte regels noodzakelijk, zoals de onmiddellijke keuring van het geleverde materiaal, de onmiddellijke overdracht van de risico’s, de korte termijn voor oplevering.

Sluitingsdagen 2024

  • 23 december ’23 t/m 7 januari ’24
  • 1 april & 2 april
  • 1 mei
  • 9 mei & 10 mei
  • 20 mei
  • 20 juli t/m 11 augustus (zomervakantie)
  • 15 augustus & 16 augustus
  • 1 november
  • 11 november
  • 21 december ’24 t/m 5 januari ’25

Outdooractie -10%

Offerte aanvragen

Wenst u een montage?
Is uw woning ouder als 10 jaar?

Bouwbeursactie -10%

Offerte aanvragen

Wenst u een montage?
Is uw woning ouder als 10 jaar?
spontaan solliciteren bij Martens Glas Hoogstraten
spontaan solliciteren bij Martens Glas Hoogstraten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van de glansrijkste weetjes en onze laatste realisaties.

Stel uw vraag

Offerte aanvragen

Wenst u een montage?
Is uw woning ouder als 10 jaar?